Sociálna pomoc

Hmotná núdza

Cudzinec, ktorý požiadal o poskytnutie dočasného útočiska, alebo už má doklad o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“, môže požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (v mieste pobytu) o pomoc v hmotnej núdzi. Utečencom z Ukrajiny patrí základná dávka aj príspevky v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako u občanov SR. Príspevok na nezaopatrené dieťa bude v prípade utečencov z Ukrajiny patriť na každé dieťa vo veku, v ktorom by inak plnilo povinnú školskú dochádzku, aj keď ju v súčasnosti neplní. Cudzinci, ktorí budú ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní, nemajú nárok na poskytovanie príspevku na bývanie. Pri určovaní okruhu spoločne posudzovaných osôb sa za členov domácnosti budú považovať iba osoby, ktoré sa nachádzajú na území SR. Výšky dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej nájdete tu: Sumy dávky a príspevkov od 01.01.2022 > ÚPSVaR (gov.sk)

Materiálna pomoc

Viaceré organizácie a obce organizujú zbierky materiálnej pomoci. Aktualizovaný zoznam predajní nájdete na stránkach mesta.
Obsah

Who is behind the initiative

What we do

Who will help Ukraine is an online platform that provides various forms of assistance to citizens of Ukraine who are forced to leave their homes due to armed conflict and come to Slovakia. In the current stage, we focus on helping to provide accommodation in Slovakia, psychological, social and financial support.

Who is behind the initiative

Michal Matys
Lucia Šicková
Lucia Pašková
Jakub Trančík
Michaela Benedigová
Katarína Šimková
Lubo Šimko
Kristína Félová
Oksana Mytiai
Zuzana Suchová
Katarína Nagy Pázmány
Jakub Kratochvíl
Anna Kratochvílová

Eduard Shlepetskyy
Andrea Cocherová
Ján Astaloš
Krasimír Damjanov
Karolína Farská
Veronika Bruncková
Peter Šulík
Veronika Cigáneková
Alexandra Sivá
Ján Gálik
Andrej Zhaňač
Monika Červenáková
Diana Burgerová

Who is behind the initiative

What we do

Who will help Ukraine is an online platform that provides various forms of assistance to citizens of Ukraine who are forced to leave their homes due to armed conflict and come to Slovakia. In the current stage, we focus on helping to provide accommodation in Slovakia, psychological, social and financial support.

Who is behind the initiative

Michal Matys
Lucia Šicková
Lucia Pašková
Jakub Trančík
Michaela Benedigová
Katarína Šimková
Lubo Šimko
Kristína Félová
Oksana Mytiai
Zuzana Suchová
Katarína Nagy Pázmány
Jakub Kratochvíl
Anna Kratochvílová

Eduard Shlepetskyy
Andrea Cocherová
Ján Astaloš
Krasimír Damjanov
Karolína Farská
Veronika Bruncková
Peter Šulík
Veronika Cigáneková
Alexandra Sivá
Ján Gálik
Andrej Zhaňač
Monika Červenáková
Diana Burgerová

Initiative partners and collaborators